Privacyverklaring Behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke, medische gegevens en foto’s van beeldend werk;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen voor de gemeente.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, of rechtstreeks naar de gemeente gaat, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u, of uw zorgverlener, deze nota’s kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Privacy verklaring betreffende het maken en gebruik maken van beeldend materiaal en /of foto’s daarvan.

Verder verklaar ik dat ik notitie heb genomen van bovengenoemde en op de hoogte ben gebracht van mijn rechten m.b.t. het bewaren en inzien van mijn persoonsgegevens.

Gewezen ben op de beroepscode en het klacht en tuchtrecht, welke op de website staan vermeld.

Ondergetekende / degene die recht heeft op privacybescherming.
Naam :…………………………………………………………
Adres :…………………………………………………………
Postcode en woonplaats :……………………………………
Telefoon :………………………………………………………
Plaats :…………………………………………………………
Datum :…………………………………………………………
Handtekening :………………………………………………..

Hierbij verklaart ik tot wederopzegging, toestemming te geven voor het geanonimiseerde gebruik maken van mijn beeldend materiaal en /of foto’s daarvan ten behoeve van:

Plaatsen op de website : ja / nee
Plaatsen in een werkboek voor een presentatie : ja / nee
Geanonimiseerd voor Supervisie/intervisie : ja / nee
Voor onderwijs doeleinden : ja / nee
Voor onderzoek doeleinden : ja / nee

Anjet van der Wijk-Hoving, Beeldend Jeugdhulp verlener van Beeldenbox verklaart hierbij het materiaal zorgvuldig te hanteren, rekening houdende met het belang en de integriteit van de betrokkene, zoals de algemene verordening gegevensbescherming dat gebied en in de beroepscode vermeld staat.
Plaats :………………………………………………………….
Datum :………………………………………………………….
Handtekening :…………………………………………………
:………………………………………………………………….

Covid 19 beleid Beeldenbox

Heerenveen – Ureterp februari 2021

Beeldenbox volgt de door de overheid, bij monde van het RIVM opgestelde basisregels.

Dat betekent dat we open zijn en kinderen in één op één een setting mogen blijven zien.
Het vriendelijke verzoek om cliënten zoveel als mogelijk is, precies op tijd en indien mogelijk, alleen naar de praktijk te laten komen.

Gelukkig zijn de basisscholen weer open, dat betekent niet dat we als externe partij weer welkom zijn. We overleggen met u over die situatie en bieden dan een alternatief aan. Alle overlegmomenten met volwassenen zullen via Teams of op een andere manier, vorm gegeven worden. Bellen mag altijd.

Natuurlijk blijven we handen wassen in de toiletruimte vóórdat je de praktijk binnenkomt volgens de instructies boven de wastafel.
Er liggen mondkapjes, vriendelijk verzoek, deze, indien mogelijk, te gebruiken. De therapeut gebruikt altijd een mondkapje.
Bij verkoudheid, keelklachten, ruik/smaakverlies of koorts, bij de cliënt, de therapeut, of gezinslid, blijven we thuis, Ook wanneer we in contact zijn geweest met een (achteraf) besmet persoon. De 24 uurs afmeldregeling is hiervoor niet van toepassing. U kunt ten allen tijde afmelden.

Je neemt plaats op de je aangewezen plek, we houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Wij zorgen voor voldoende ventilatie.

Na je vertrek wordt je knutsel plek, contactpunten zoals gereedschap de deurklik en
trapleuning gedesinfecteerd.

Heeft u een ondersteunings vraag m.b.t. de opvoeding of het gedrag van uw kind of cliënt?
Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel. 06 40335639

We werken hierdoor VOOR en DOOR elkaar aan ONZE gezondheid, hou vol!

Bedankt voor uw medewerking!
Team Beeldenbox