Info verwijzer

Vanaf 2018 is de praktijk gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten.

Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven. Heeft u al een verwijsbrief van een arts of voogd? Dan kunt u zich ook melden voor een intake bij Beeldenbox waarna u na beoordeling, al dan niet, in behandeling wordt genomen.

Profielen:

1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 gericht op herstel en intensiteit A, B, C of D.

In het nieuwste model van de generieke module van de GGZ, is vaktherapie opgenomen. U kunt hier de module vinden

Door de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) zijn de volgende zorgprogramma’s Vaktherapie/Beeldende therapie geaccrediteerd. Hierin wordt het concrete behandeltraject omschreven, deze liggen ter inzage in de praktijk.

  • Angststoornis bij adolescenten van 12 – 18 jaar
  • Zelfbeeldversterking bij basisschoolkinderen.
  • Affectregulatie Vaktherapie voor LVB jeugdigen ArVT.
    www.affectregulerendevaktherapie.nl

Daarnaast maak ik gebruik van de onderstaande evidence based practice methoden, waarin Beeldenbox is geschoold.

Voordat we kunnen spreken communiceren we via onze lichaamstaal. Emerging Body Language (EBL) geeft inzicht in deze manier van communiceren .

Mentaliserende Beeldende Kinder Therapie, (RINO) en mentaliseren in Vaktherapie Beeldend (Marianne Verfaille), helpt het kind of de jongere om zichzelf beter te begrijpen en leert zich te verplaatsen in de ander.

Deze methoden sluiten goed op elkaar aan en helpen bij het afstemmen op de ander. Het kind voelt zich gehoord en gezien en heeft communicatieve vaardigheden opgedaan welke een positieve invloed hebben op het gedrag De therapeut help de vertaalslag te maken naar de praktijk.

Inzetten op verwerking is een voorwaarde om tot blijvende gedragsverandering te komen. Een kortdurende behandeling haalt ‘de druk van de ketel’ en geeft al verlichting.

De methode Binnenin besteed veel aandacht aan traumaverwerking en brengt de werking van het afweermechanisme in beeld. Beeldend therapie is door het non verbale ervaringsgerichte karakter bij uitstek geschikt om achter de ‘firewall’ van het afweermechanisme te komen, waardoor verwerking van het verleden kan plaatsvinden. Kinderen hanteren vaak een metafoor. Door hier beeldend aandacht aan te besteden kan er toch behandeld worden zonder te spreken over het onderliggende trauma. Ook wordt er bij angstklachten (dromen) gewerkt met exposure technieken in het beeldend werken. Hierdoor leren kinderen geleidelijk aan, zich bloot te stellen aan hun angsten.

Verzorgers van kinderen die NIET naar therapie willen nodig ik JUIST uit voor een gesprek.

De rouwrituelenbox (2009) is vanuit de praktijk ontstaan en kan ingezet worden bij hechtingsproblemen en (het ontbreken van) rouw. Deze kinderen en jongeren hebben moeite met abstract denken en zijn geneigd om gevoelens te vermijden. Door het gebruik van de ingrediënten van de rouwrituelenbox kunnen we een abstract begrip als rouwen concreet maken.

Coronabeleid Beeldenbox

In navolging van de door de overheid bij monde van het RIVM gestelde gezondheidsadvies, is de praktijk vanaf 9 april gesloten.
Cliënten/ouders/verzorgers zijn hiervan via een mail, op de hoogte gebracht.

Wanneer de scholen weer open gaan, zal ook de praktijk haar deuren weer openen.
De hygiënerichtlijn; handen wassen voordat je de praktijkruimte binnen gaat, blijft echter van kracht.

De praktijk blijft via mail en telefoon, bereikbaar. Alle geplande intake/observatie/voortgang gesprekken, kunnen doorgaan op afstand, via beeldbellen. Neem hiervoor vooraf, telefonisch contact op. Cliënten en ouders/verzorgers, ontvangen, indien gewenst, ondersteunende gesprekken en of opdrachten via de mail en blijven op deze manier ‘inbeeld’ bij Beeldenbox.

Heeft u een ondersteuningsvraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel: 06-40335639