Info verwijzer
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin

Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten

Vanaf 2018 is de praktijk door Sociaal Domein Friesland gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven. Heeft u al een verwijsbrief van een arts of voogd? Dan kunt u zich ook melden voor een intake bij Beeldenbox waarna u na beoordeling, al dan niet, in behandeling wordt genomen. De behandeling kan in de praktijk of op een ‘neutrale’ plek, zoals op school, gegeven worden.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden! Tel: 06-40335639

Momenteel is er geen wachtlijst

Hoofd- en onderaannemer

Om stapeling van de zorg te voorkomen en daarmee het overzicht te verliezen, gebiedt de jeugdwet dat er één hoofdaannemer zorg verleent binnen het gezin. Wanneer de zorg van de hoofdaannemer niet toereikend is, dan kan er gebruik gemaakt worden van een onderaannemer. De hoofdaannemer heeft contact met de gemeente over het gewenste profiel, waarvanuit de onderaannemer ook betaald dient te worden door de hoofdaannemer. De hoofdaannemer gebruikt een raamovereenkomst met inhoudelijke verantwoordelijkheid. De hoofdaannemer overlegd met de onderaannemer over de trajectprijs van diens aanbod. De onderaannemer heeft zelf geen contact met de gemeente. Beeldenbox werk als hoofd en onderaannemer.

Inzetten op verwerking is een voorwaarde om tot blijvende gedragsverandering te komen. Een kortdurende behandeling haalt ‘de druk van de ketel’ en geeft al verlichting.

Methoden en modulen

Beeldenbox maakt gebruik van de onderstaande evidence based practice methoden en modulen en werkt aan concrete behandeldoelen. De behandeling wordt gesloten wanneer de doelen zijn behaald. Lees ook onze werkwijze!

Het kind voelt zich gehoord en gezien en heeft communicatieve vaardigheden opgedaan welke een positieve invloed hebben op het gedrag Opvoeders hebben handvatten gekregen, hoe om te gaan met het nieuwe gedrag. De therapeut help de opvoeders de vertaalslag te maken naar de praktijk.

Voordat we kunnen spreken communiceren we via onze lichaamstaal. Emerging Body Language (EBL) geeft inzicht in deze manier van communiceren. M. Rutten-Saris

Mentaliserende Beeldende Kinder Therapie, (Anthony Bateman en Peter Fonagy) en mentaliseren in Vaktherapie Beeldend (Marianne Verfaille), helpt het kind of de jongere om zichzelf beter te begrijpen en zich te verplaatsen in de ander.

Zachtjes Balen ( M. Hell- Leeuwenhart). Een bewezen effectieve methode voor ouder en het jonge kind. Samen spelen en oefenen met de handpop Toontje aan gedragsverandering.

Jij & Ik ACTief (opleiding gevolgd bij BAMBOE-ACT Jenny Blaauwbroek). Deze opleiding en de methode; ACTief opvoeden vormt de basis voor; Jij & Ik ACTief. In zes stappen werken opvoeders aan zichzelf. Jezelf leren accepteren en waardenvrij naar de ander kijken. Tegelijkertijd werken aan opvoed doelen.

De module Binnenin besteed veel aandacht aan traumaverwerking en brengt de werking van het afweermechanisme in beeld. Beeldend therapie is door het non verbale ervaringsgerichte karakter bij uitstek geschikt om achter de ‘firewall’ van het afweermechanisme te komen, waardoor verwerking, evt. in combinatie met EMDR, van het verleden kan plaatsvinden. Kinderen hanteren vaak een metafoor. Door hier beeldend aandacht aan te besteden kan er toch behandeld worden zonder te spreken over het onderliggende trauma. Ook wordt er bij angstklachten (dromen) gewerkt met exposure technieken in het beeldend werken. Hierdoor leren kinderen geleidelijk aan, zich bloot te stellen aan hun angsten.

De rouwrituelenbox (2009) is vanuit de praktijk ontstaan en kan ingezet worden bij hechtingsproblemen en (het ontbreken van) rouw. Deze kinderen en jongeren hebben moeite met abstract denken en zijn geneigd om gevoelens te vermijden. Door het gebruik van de ingrediënten van de rouwrituelenbox kunnen we een abstract begrip als rouwen concreet maken.

Verzorgers van kinderen die NIET naar therapie willen nodig ik JUIST uit voor een gesprek.

Covid 19 beleid Beeldenbox

Beeldenbox volgt de door de overheid, bij monde van het RIVM opgestelde basisregels.

De praktijk is open, cliënten worden zoveel mogelijk gebracht en gehaald en komen daardoor alleen in de praktijk.

Handen wassen in de toiletruimte voordat je de praktijk binnenkomt volgens de instructies boven de wastafel.
Bij verkoudheid, keelklachten of koorts, blijven we thuis, de 24 uurs afmeldregeling is hiervoor niet van toepassing. U kunt ten allen tijde afmelden.

Je neemt plaats op de je aangewezen plek, we houden anderhalve meter afstand van elkaar. We zorgen voor voldoende ventilatie.

Na je vertrek wordt je werkplek, deurklink en trapleuning gedesinfecteerd.

Oudergesprekken kunnen, na overleg, plaatsvinden in de praktijk of op een andere locatie.
Overlegmomenten gebeuren bij voorkeur via telefoon of beeldbellen.

Heeft u een ondersteuning vraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel. 06 40335639

We zorgen VOOR en DOOR elkaar aan onze gezondheid.

Bedankt voor uw medewerking!
Team Beeldenbox