Have an account? Log in or

Werkwijze

beeldenbox-werkwijze

De cliënt centraal

De behandeling is erop gericht om zo kort als mogelijk maar zo lang als wenselijk is, hulp te bieden. Voorwaarden scheppen waardoor de cliënt zelf weer de regie over zijn leven krijgt en perspectief heeft (kwaliteitskader jeugd). De privacy van de cliënt en het klacht- en tuchtrecht is gewaarborgd in het beroepscode profiel van de Federatie Vak therapie. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebied de zorgverlener zorgvuldig om te gaan met cliënt gegevens en deze vast te leggen in een privacy verklaring. Beeldenbox onderstreept het belang hiervan en wisselt alleen gegevens uit met andere partijen na expliciete goedkeuring van de tekenbevoegde. Via een beveiligde email met code, geanonimiseerd met een cliënt nummer. De privacy verklaring wordt vooraf ondertekend door beide partijen, deze kunt u hier vinden. De beroepscode voor vaktherapeuten kunt u hier vinden. De praktijk is SKJ geregistreerd en vindt kwaliteit belangrijk, daarom is ze ook aangesloten bij de BPSW en houdt zich ook aan de beroepscode voor jeugdzorgwerker.

Kwaliteit optimaal

Beeldenbox werkt aan professionalisering en is inmiddels gecertificeerd door KIWA mijn keurmerk voor zelfstandige ondernemers in de zorg. Er ligt er een Verklaring Omtrent Gedrag binnen in de praktijk. De praktijk is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale gezondheidzorg (NIBIG) en voldoet hiermee aan de door de WKKGZ gestelde kwaliteitseisen. Beeldenbox hanteert de door de overheid vastgestelde meldcode voor het signaleren van geweld en kindermishandeling en maakt gebruik van de Friese verwijsindex. Uiteraard niet voordat hierover met u is gesproken.

De basis en vakkennis

De ontwikkelingspsychologie en de gehechtheidstheorie is het theoretisch kader van waaruit Affect regulerende Vak Therapie (ArVT), de basis van waaruit ik werk, is ontstaan. Naast gedragsmatig (oefengericht), inzicht gevend en systeemgericht werken, zetten Vaktherapeuten de ERVARING in bij het Affect regulerend werken. ‘Affecten’ zijn interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste, gevoelens en fysieke gewaarwordingen die ons gedrag beïnvloeden. ArVT beoogt zelfregulatie te bevorderen en gedrag- en emotionele problemen te verminderen. Door de inzet van vaktherapeutische materialen en gebruik te maken van de werkrelatie tussen kind en therapeut. http://www.affectregulerendevaktherapie.nl/methode/
Vanuit deze basis heeft Beeldenbox een kortdurende methode genaamd; ‘Binnenin!’ en de ‘Rouwrituelenbox’ ontwikkeld, waarover u in; aanbod, meer kunt lezen.
Nieuw aanbod is de kortdurende Beeldende behandeling (5 x) genaamd; Preventief & Perspectief waarbij een ‘gebruiksaanwijzing’ voor opvoeders wordt gegeven.
Alle Vak therapeutische methodieken vinden hun oorsprong in de drie stromingen: Creatiefproces theorie, de kunstanaloge benadering en het analoge procesmodel.

Hieruit is Vaktherapie (creatieve therapie) ontstaan (Vaktherapie-Wikepedia)

Werkvolgorde

Na de aanmelding bij Beeldenbox en evt. bij de gemeente, volgt het intake gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en cliënt. In dit gesprek ontvangt u informatie over de behandeling, de verwijsindex en de SDQ vragenlijst. We ondertekenen de Behandel Overeenkomst en de privacy verklaring. Daarna volgt een observatie van drie sessies. In de terugkoppeling met verzorgers en cliënt, wordt er al dan niet een indicatie afgegeven. Aan de hand van de hulpvraag en de observatie wordt er een behandelplan met concrete doelen gemaakt. In dit behandelplan staat waaraan en hoe er gewerkt gaat worden.
Het beoogde effect wordt beschreven en het aantal sessies (zes tot twaalf 50HA tweeën twintig 50HB) om de doelen te kunnen verwezenlijken. Het beeldend proces wordt op foto’s vastgelegd en ‘vertaald’ naar psycho-educatie kaarten voor in de persoonlijke werkmap. De ouders/verzorgers worden door deze werkmap, actief meegenomen in het veranderingsproces en behouden hierdoor de regie. Het eindverslag met praktisch advies kunt u evt. gebruiken bij de overdracht met school.

Verloop van de sessies

De sessies verlopen volgens een vastomlijnd stramien, een strakke tijdsplanning en een vriendelijke stimulerende benadering. Waarbij ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Hierdoor creëer ik structuur en voorspelbaarheid, belangrijke voorwaarden om je veilig te kunnen voelen.
Je veilig voelen is belangrijk om kwetsbaar te kunnen zijn en een veranderingsproces aan te gaan.

Cliënttevredenheid

De kwaliteit van de therapie wordt door de Federatie Vak therapeutische Beroepen (FVB) geëvalueerd aan de hand van een anonieme vragenlijst op tevredenheid, voortijdige uitval en doelrealisatie. Dit onafhankelijk tevredenheidsonderzoek is volgens de FVB door de cliënten van Beeldenbox beoordeelt met een 9.