Werkwijze
DOEN, dat werkt! Voor kind en gezin
foto f

Visie

Beeldenbox is van menig dat de identiteit van kinderen onder invloed van ingewikkelde loyaliteiten, soms ‘in de knel’ komt. Ze vertonen dan ‘te gewenst gedrag’, stemmen zich te sterk af op de opvoeder, of er is sprake van rolomkering, dit gaat ten koste van de eigen identiteitsontwikkeling. Ook kan de ontwikkeling stagneren door externe problemen, denk aan echtscheiding of onder invloed van een gestelde diagnose. IK in relatie tot de ander is daarom altijd een thema voor onderzoek.

Missie

Beeldenbox ziet het als haar missie om bij elke cliënt een ‘gebruiksaanwijzing’ helder te krijgen; waarom doet de jeugdige zoals deze doet. Ze wil daarbij samen met opvoeders ‘onder het gedrag’ kijken, naar verdrongen behoeften of vermijdingsgedrag. Aansluiten bij de kwaliteiten van het kind en het zelf herstellend vermogen inzetten om het disfunctioneren ‘boven tafel’ te krijgen en tot gedragsverandering te komen.

De cliënt centraal

Het belang van het kind staat centraal en is het uitgangspunt in de behandeling en onderhandeling met verzorgers en betrokkenen.
Opvoeders worden actief betrokken bij het behandeltraject, zij kennen immers als geen ander het kind? Indien gewenst, kan er opvoed ondersteuning geboden worden naast het behandeltraject

De behandeling is erop gericht om zo kort als mogelijk maar zo lang als wenselijk is, hulp te bieden. Voorwaarden scheppen waardoor de cliënt zelf weer de regie over zijn leven krijgt en perspectief heeft (kwaliteitskader jeugd).

Kwaliteit optimaal

Beeldenbox vindt kwaliteit belangrijk, daarom is ze naast de beroepsvereniging; Federatie Vaktherapeutische Beroepen ook SKJ geregistreerd en aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Professionals in Social Werk. Ze houdt zich aan de beroepscode voor jeugdzorgwerker en werkt volgens de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Ze zet daarvoor door het NJI erkende interventies in; Basic Trust, Tijd voor Toontje en de in 2017 erkende Dappere Kat en ACT in. Voor meer informatie; aanbod. Wanneer praten niet (meer) lukt, kan Vak Therapie, een onderdeel zijn van de geboden Jeugdhulp behandeling. Vaktherapie beoogt zelfregulatie te bevorderen en gedrag- en emotionele problemen te verminderen. Door de inzet van vaktherapeutische materialen en gebruik te maken van de werkrelatie tussen kind en therapeut. Beeldenbox is een door KIWA mijn keurmerk voor zelfstandige ondernemers in de zorg, gecertificeerde praktijk en werkt hard voor haar ISO certificering.

De privacy verklaring (gegevensbescherming AVG) wordt vooraf ondertekend door beide partijen, deze kunt u hier vinden. De praktijk is aangesloten bij KlachtenportaalZorg en voldoet hiermee aan de gestelde eisen van de jeugdwet.

Beeldenbox hanteert de door de overheid vastgestelde eis en heeft een eigen meldcode voor het signaleren van geweld en kindermishandeling. Ook maakt ze gebruik van de Friese verwijsindex. Uiteraard niet voordat hierover met u is gesproken.
Lees ook onze algemene voorwaarden.

Niet tevreden?

Bent u ondanks ons zorgvuldig handelen niet tevreden over de behandeling of verloopt deze niet zoals vooraf is afgesproken? Ga dan met uw behandelaar in gesprek om zo tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit? Hier vindt u de folder van het Algemeen Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ. Zij zijn via Zorgbelang Fryslân bereikbaar via telefoonnummer: 085-4832432. Desgewenst nemen we contact op met het KlachtenportaalZorg. Zij kunnen u voorzien van een onafhankelijk klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.

De basis en vakkennis

De ontwikkelingspsychologie en de gehechtheidstheorie uitgewerkt in de methode; Basic Trust, is het theoretisch kader van waaruit we afstemmen op de cliënt en de ontwikkeling volgen.

Werkvolgorde

Even een vraagje; ben je helderziend?
Jongen van 15 is onder de indruk van de ‘beeldtaal’, welke uit zijn werk spreekt

Verloop van de sessies

De sessies verlopen volgens een vastomlijnd stramien, een strakke tijdsplanning en een vriendelijke stimulerende benadering. Waarbij we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Hierdoor creëren we structuur en voorspelbaarheid, belangrijke voorwaarden om je veilig te kunnen voelen.
Je veilig voelen is belangrijk om kwetsbaar te kunnen zijn en een veranderingsproces aan te gaan.

Werkwijze

Het beeldend proces wordt, na goedkeuring, op foto’s vastgelegd en ‘vertaald’ naar psycho-educatie kaarten voor in de persoonlijke werkmap. De ouders of verzorgers worden door deze werkmap, actief meegenomen in het veranderingsproces van het kind en behouden hierdoor de regie over de opvoeding. Het eindverslag met praktisch advies kunt u evt. gebruiken bij de overdracht met school. De praktijk hanteert de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot Covid-19. Cliënten worden daarvan op de hoogte gebracht.

Cliënttevredenheid

De kwaliteit van de therapie wordt door KIWA keurmerk geëvalueerd aan de hand van een anonieme vragenlijst op tevredenheid, voortijdige uitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid. Iedere afgeronde behandeling wordt ook door Beeldenbox op deze wijze geëvalueerd.

Dit onafhankelijk tevredenheidsonderzoek is door de cliënten van Beeldenbox in 2020 beoordeeld met een

8,8
praktijk

Covid 19 beleid Beeldenbox

Heerenveen – Ureterp februari 2021

Beeldenbox volgt de door de overheid, bij monde van het RIVM opgestelde basisregels.

Dat betekent dat we open zijn en kinderen in één op één een setting mogen blijven zien.
Het vriendelijke verzoek om cliënten zoveel als mogelijk is, precies op tijd en indien mogelijk, alleen naar de praktijk te laten komen.

Gelukkig zijn de basisscholen weer open, dat betekent niet dat we als externe partij weer welkom zijn. We overleggen met u over die situatie en bieden dan een alternatief aan. Alle overlegmomenten met volwassenen zullen via Teams of op een andere manier, vorm gegeven worden. Bellen mag altijd.

Natuurlijk blijven we handen wassen in de toiletruimte vóórdat je de praktijk binnenkomt volgens de instructies boven de wastafel.
Er liggen mondkapjes, vriendelijk verzoek, deze, indien mogelijk, te gebruiken. De therapeut gebruikt altijd een mondkapje.
Bij verkoudheid, keelklachten, ruik/smaakverlies of koorts, bij de cliënt, de therapeut, of gezinslid, blijven we thuis, Ook wanneer we in contact zijn geweest met een (achteraf) besmet persoon. De 24 uurs afmeldregeling is hiervoor niet van toepassing. U kunt ten allen tijde afmelden.

Je neemt plaats op de je aangewezen plek, we houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Wij zorgen voor voldoende ventilatie.

Na je vertrek wordt je knutsel plek, contactpunten zoals gereedschap de deurklik en
trapleuning gedesinfecteerd.

Heeft u een ondersteunings vraag m.b.t. de opvoeding of het gedrag van uw kind of cliënt?
Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel. 06 40335639

We werken hierdoor VOOR en DOOR elkaar aan ONZE gezondheid, hou vol!

Bedankt voor uw medewerking!
Team Beeldenbox