Werkwijze

De cliënt centraal

De behandeling is erop gericht om zo kort als mogelijk maar zo lang als wenselijk is, hulp te bieden. Voorwaarden scheppen waardoor de cliënt zelf weer de regie over zijn leven krijgt en perspectief heeft (kwaliteitskader jeugd). Kinderen en jongeren zijn afhankelijk van hun opvoeders en hebben soms ingewikkelde loyaliteit gevoelens. Het belang van het kind staat daarom centraal en is het uitgangspunt in de behandeling en onderhandeling met verzorgers en betrokkenen.

Kwaliteit optimaal

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebied de zorgverlener zorgvuldig om te gaan met cliënt gegevens en deze vast te leggen in een privacy verklaring.
Beeldenbox onderstreept het belang hiervan en wisselt alleen gegevens uit met andere partijen na expliciete goedkeuring van de tekenbevoegde. Via een beveiligde email met code, geanonimiseerd met een cliënt nummer. Uiteraard is er een verwerkingsovereenkomst waarin alles is vastgelegd.
De privacy verklaring wordt vooraf ondertekend door beide partijen, deze kunt u hier vinden. Deze verklaring en het klacht- en tuchtrecht is gewaarborgd in de beroepscode van de Federatie Vak therapeutische Beroepen. De beroepscode vormt de leidraad bij de afhandeling van klachten. Beide documenten zijn hier te vinden.
Omdat Beeldenbox kwaliteit belangrijk vindt is ze daarnaast ook SKJ geregistreerd en aangesloten bij de BPSW en houdt zich aan de beroepscode voor jeugdzorgwerker.
Beeldenbox werkt aan professionalisering en is inmiddels gecertificeerd door KIWA mijn keurmerk voor zelfstandige ondernemers in de zorg.
De praktijk is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale gezondheidzorg (NIBIG) en voldoet hiermee aan de door de WKKGZ gestelde kwaliteitseisen.
Beeldenbox hanteert de door de overheid vastgestelde eigen meldcode voor het signaleren van geweld en kindermishandeling en maakt gebruik van de Friese verwijsindex. Uiteraard niet voordat hierover met u is gesproken.
Lees ook onze algemene voorwaarden.

De basis en vakkennis

De ontwikkelingspsychologie en de gehechtheidstheorie is het theoretisch kader van waaruit Affect regulerende Vak Therapie (ArVT), de basis van waaruit ik werk, is ontstaan.
Naast gedragsmatig (oefengericht), inzicht gevend en systeemgericht werken, zetten Vaktherapeuten de ERVARING in bij het Affect regulerend werken. ‘Affecten’ zijn interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste, gevoelens en fysieke gewaarwordingen die ons gedrag beïnvloeden. ArVT beoogt zelfregulatie te bevorderen en gedrag- en emotionele problemen te verminderen. Door de inzet van vaktherapeutische materialen en gebruik te maken van de werkrelatie tussen kind en therapeut. http://www.affectregulerendevaktherapie.nl/methode/

Even een vraagje; ben je helderziend?
Jongen van 15 is onder de indruk van de ‘beeldtaal’, welke uit zijn werk spreekt

Werkvolgorde

  • Aanmelding; bij gebiedsteam of Beeldenbox
  • Intake; informatie behandeling - ondertekening privacyverklaring.
  • Observatie vier verschillende beeldende diagnostiek – ondertekening Behandelovereenkomst
  • Behandelplan – profielkeuze met tijdspad - concrete werkdoelen
  • Overdracht en toepassing
  • Evaluatie: – volgens plan verlopen? - zijn de doelen behaald?– cliënt tevredenheid

Verloop van de sessies

De sessies verlopen volgens een vastomlijnd stramien, een strakke tijdsplanning en een vriendelijke stimulerende benadering. Waarbij ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Hierdoor creëer ik structuur en voorspelbaarheid, belangrijke voorwaarden om je veilig te kunnen voelen.
Je veilig voelen is belangrijk om kwetsbaar te kunnen zijn en een veranderingsproces aan te gaan.

Werkwijze

Het beeldend proces wordt, na goedkeuring, op foto’s vastgelegd en ‘vertaald’ naar psycho-educatie kaarten voor in de persoonlijke werkmap. De ouders of verzorgers worden door deze werkmap, actief meegenomen in het veranderingsproces van het kind en behouden hierdoor de regie over de opvoeding. Het eindverslag met praktisch advies kunt u evt. gebruiken bij de overdracht met school.

Cliënttevredenheid

De kwaliteit van de therapie wordt door de Federatie Vak therapeutische Beroepen (FVB) en KIWA keurmerk geëvalueerd aan de hand van een anonieme vragenlijst op tevredenheid, voortijdige uitval en doelrealisatie. Dit onafhankelijk tevredenheidsonderzoek is door de cliënten van Beeldenbox in 2018 beoordeelt met een 8.2

Coronabeleid Beeldenbox

In navolging van de door de overheid bij monde van het RIVM gestelde gezondheidsadvies, is de praktijk vanaf 9 april gesloten.
Cliënten/ouders/verzorgers zijn hiervan via een mail, op de hoogte gebracht.

Wanneer de scholen weer open gaan, zal ook de praktijk haar deuren weer openen.
De hygiënerichtlijn; handen wassen voordat je de praktijkruimte binnen gaat, blijft echter van kracht.

De praktijk blijft via mail en telefoon, bereikbaar. Alle geplande intake/observatie/voortgang gesprekken, kunnen doorgaan op afstand, via beeldbellen. Neem hiervoor vooraf, telefonisch contact op. Cliënten en ouders/verzorgers, ontvangen, indien gewenst, ondersteunende gesprekken en of opdrachten via de mail en blijven op deze manier ‘inbeeld’ bij Beeldenbox.

Heeft u een ondersteuningsvraag m.b.t. de opvoeding van uw kind of cliënt? Bel gerust! Dan maken we een belafspraak. Tel: 06-40335639